تعرفه قیمت ها

قیمت محصول بر اساس معیار های زیر محاسبه می گردد.

1- قیمت ها بر اساس خدمت و درخواست تعداد محاسبه می گردد.

2- قیمت ها بر اساس ضخامت و کیفیت ورق متفاوت است.


چاپ