آدرس:
شاهپور جدید - خیابان استقلال - جنب بلوک 6 - باک سازی آلومینیوم عدل
اصفهان
اصفهان
ایران
تلفن:
03133878505
نمابر:
03133878620
موبایل:
09134030812